Žít s chutí

Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky služby Žít s chutí

Provozovatel služby
Společnost Žít s chutí s.r.o.
se sídlem: Komenského 884/27, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
IČ: 05716098
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69009
(dále jen „provozovatel“)

 • Služba
  • Provozovatel provozuje webový portál vedený na adrese www.zitschuti.cz (dále jen „web“), jehož prostřednictvím provozovatel sjednává a poskytuje služby spočívající v poradenství (dále jen „služby“) a poskytování digitálního obsahu – vzdělávacích materiálů v oblasti zdravého životního stylu a výživy (dále jen „digitální obsah“)
  • Uživatelem služby nebo digitálního obsahu je fyzická osoba, která vyplní registrační formulář na webu a vytvoří tak uživatelský účet (dále jen „uživatel“). Uživatelem tato osoba přestane být smazáním jejího uživatelského účtu.
  • Smluvní vztah mezi provozovatelem a uživatelem se řídí těmito obchodními podmínkami a příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Smlouva je uzavřena v českém jazyce, pokud si smluvní strany neujednaly jiný jazyk, a její nedílnou součástí jsou tyto obchodní podmínky.

2. Co provozovatel nabízí

   1. Provozovatel nabízí poskytování služeb a digitálního obsahu dle uživatelem zvoleného programu. Přehled programů je dostupný na webu provozovatele.
   2. Při poskytování služby uživatel získá odborné personalizované poradenství dle jeho potřeb a edukační materiály. Obsahem služby může být poskytnutí výživového poradenství, diagnostika na přístroji Inbody 270 a navazující konzultační činnost.
   3. Pořízením digitálního obsahu uživatel získá přístup k:
    • výukovým digitálním materiálům a videím
    • e-bookům
    • receptům
    • praktickým úkolům a cvičením

3. Objednávka

     1. Na základě objednávky, kterou uživatel učiní prostřednictvím webu, si uživatel objedná zvolený program zahrnující služby a digitální obsah. Smlouva o předmětu plnění uvedeném v objednávce je uzavřena až potvrzením takové objednávky provozovatelem, které provozovatel odešle uživateli na jím uvedenou emailovou adresu.
     2. Pro objednání služeb vyplní uživatel objednávkový formulář na webovém portálu, který obsahuje zejména tyto informace:
      • identifikační údaje uživatele
      • kontaktní údaje uživatele
      • informace o zvoleném programu

(dále jen „objednávka“)

  1. Před zasláním objednávky provozovateli je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, jež objednávka obsahuje, a to za účelem její kontroly. Objednávka je odeslána provozovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje v objednávce provozovatel považuje za aktuální, pravdivé a přesné.
  2. Uživatel je povinen do polí pro vložení identifikačních a kontaktních údajů vložit pravdivé a úplné údaje.
  3. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky uživateli potvrdí její přijetí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem v objednávce.
  4. Provozovatel má právo kontaktovat uživatele s žádostí o dodatečné potvrzení objednávky, a to s ohledem na charakter objednávky.
  5. Smlouva o poskytování služeb a digitálního obsahu (dále jen „smlouva“) je mezi provozovatelem a uživatelem uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky.
  6. Provozovatel zároveň s potvrzením objednávky zašle uživateli daňový doklad – fakturu, a to na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem,.
  7. Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradí uživatel sám s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

4. Platba ceny za poskytování služeb a způsob dodání předmětu plnění

  1. Cenu ve výši dle zvolené varianty služeb uživatel může uhradit následujícími způsoby:
   • prostřednictvím platební brány GoPay
   • bezhotovostním převodem na účet č. 2901156271 / 2010 vedený u společností Žít s chutí s.r.o. s variabilním symbolem uvedeným v zálohové faktuře.
  2. Komunikace uživatele a provozovatele včetně konzultačních služeb bude uskutečňována prostřednictvím:
   • e-mailových zpráv,
   • telefonické komunikace,
   •  
   • případně dalšími způsoby, pokud si to provozovatel a uživatel ujednali.
  3. Uživatel získá možnost přístupu k digitálnímu obsahu v krátké době po zaplacení kupní ceny tím, že mu provozovatel zašle přihlašovací údaje k vytvořenému uživatelském profilu v části Webu označené jako „Členská sekce“. Pokud uživatel udělí souhlas se zpřístupněním digitálního obsahu ještě před vypršením lhůty pro odstoupení bez důvodu v zákonné 14denní lhůtě, ztrácí tím právo na odstoupení od smlouvy.

5. Co když poskytovaná služba bude mít vadu?

  1. Pokud uživatel má za to, že poskytnutá služba nebo digitální obsah mají vadu, má právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem. Uživatel může požadovat odstranění vad.
  2. Nebude-li možné vadu odstranit, nebo provozovatel odstranění vady odmítne, může uživatel odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny.
  3. Reklamaci může uživatel uplatnit na e-mail: chci@zitschuti.cz, nebo na telefonním čísle: 725 355 168
  4. V reklamaci uživatel uvede následující údaje:
   • kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;
  5. Reklamace bude vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů.

6. Ustanovení k digitálnímu obsahu

  1. Digitální obsah bude uživateli zpřístupněn po zaplacení kupní ceny.
  2. Zaplacením ceny za program zahrnující digitální obsah provozovatel uděluje uživateli licenci k digitálnímu obsahu.
  3. Poskytovaná licence je:
   • časově omezená na dobu poskytování přístupu k digitálnímu obsahu, který činí dobu 1 roku, není-li uvedeno jinak;
   • nevýhradní;
   • z územního hlediska neomezená;
   • poskytnutá pouze k běžnému užití – uživatel není oprávněn digitální obsah jakkoliv upravovat, měnit nebo užívat v rozporu s povahou digitálního obsahu nebo dobrými mravy;
   • uživateli udělená bez možnosti udělit podlicenci třetím subjektům;
 • Uživatel se zavazuje neposkytnout nebo jinak nezpřístupnit digitální obsah třetím osobám. Porušení této povinnosti uživatele by vedlo k porušení autorským práv provozovatele.

7. Programové a technické vybavení ke spuštění digitálního obsahu

 1. Přístup uživatele k digitálnímu obsahu v Členské sekci je časově omezen na dobu 1 roku od jeho zpřístupnění.
 2. Aby mohl uživatel řádně zobrazit digitální obsah, musí disponovat zařízením a systémem splňujícím následující technické požadavky:
  • počítač s aktualizovaným operačním systémem Windows XP nebo novějším, nebo macOS [];
  • chytrý telefon či tablet s operačním systémem iOS [] nebo Android [●];
  • aktuální verzi některého z webových prohlížečů Google Chrome.Microsoft Edge. Safari. Mozilla Firefox či Opera
  • připojení k internetu o rychlosti minimálně []
 3. Nedisponuje-li uživatel zařízením splňujícím výše uvedené požadavky, provozovatel negarantuje kompatibilitu ani funkčnost digitálního obsahu se zařízením uživatele.

8. Ochrana osobních údajů uživatelů

  1. Provozovatel zpracovává následující údaje uživatele:
   • jméno,
   • příjmení,
   • e-mailová adresa,
   • informace o tělesných údajích (výška, váha, údaje z měření na přístroji InBody)
   • informace o pohybových aktivitách uživatele
   • informace o nařízených dietách nebo stravovacích indispozicích

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem umožnění poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
Výše uvedené zpracování je umožněno na základě

   • čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy;
   • čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – zpracování vyžadované příslušnými zákony (např. fakturační údaje);
   • čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – je-li to nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce.
  1. Na e-mailovou adresu budou uživateli zasílána obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej uživatel neodmítne. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním e-mailu na adresu … nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
  2. Provozovatel jako správce osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují zpracovatelé nebo třetí strany, kterými jsou
   • poskytovatel webhostingu
   • poradci spolupracující s provozovatelem na základě smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb souvisejících se službami dle těchto obchodních podmínek
   • poskytovatel platební brány GoPay
   • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.
  3. Uživatel bere na vědomí, že podle Nařízení má právo:
   • požadovat po provozovateli informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává,
   • vyžádat si u provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
   • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu provozovatele,
   • požadovat po provozovateli výmaz těchto osobních údajů – výmaz provozovatel provede, pokud tento výmaz nebude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy provozovatele; tento výmaz však poté může mít za následek rovněž zrušení uživatelského účtu,
   • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
   • na účinnou soudní ochranu, pokud má uživatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Ustanovení pro spotřebitele

  • Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že uživatel vstupuje do smluvního vztahu s provozovatelem výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vůči provozovateli vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
  • Podle občanského zákoníku má uživatel jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem (prostřednictvím internetu) do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Uživatel však bere na vědomí, že v souladu s ust. § 1837 písm. a) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s výslovným souhlasem uživatele služby poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy – takovým výslovným souhlasem je aktivace kurzu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě je spotřebitel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz,web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to v případě, že se spor nepodařilo s provozovatelem vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. Obecná ustanovení

   1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obchodní podmínky. Uživatel bude upozorněn na změnu obchodních podmínek oznámením uvedeným na webu. Pokračováním v užívání služby po uveřejnění změněných obchodních podmínek uživatel tyto změny akceptuje. Uživatel je oprávněn změny odmítnout a to tak, že bezodkladně po oznámení změny obchodních podmínek přestane odebírat služby provozovatele.
   2. Uživatel není oprávněn jakoukoli svou pohledávku vzniklou ze smluvního vztahu s provozovatelem ani jakékoliv jiné právo vzniklé v souvislosti s ním postoupit na třetí stranu ani dát do zástavy třetí straně bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
   3. Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je české právo.
   4. Smluvní strany si sjednaly, že spory budou řešit smírně. Nedojde-li ke smírnému vyřešení věci, pak si smluvní strany sjednaly, že k projednání sporů ze smluvního vztahu budou mít pravomoc a příslušnost české soudy.
   5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto podmínek neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 5. 2024

 

Nákupní košík
 • Your cart is empty.

Základní program: Svoboda v jídle


 

Přístup do Členské sekce: Získáte roční přístup do členské sekce, kde najdete všechny lekce zpracované do videí, díky kterým propojíte veškeré edukační a informativní materiály a vysvětlení, jak pracovat s pracovními listy a úkoly.

 

Osobní přístup: Součástí programu je kontrolní konzultace v průběhu kurzu, kde společně prozkoumáme vaše stravovací návyky a ověříme, kam jste se v rámci kurzu zvládli posunout. (online nebo osobně u mě v poradně). Díky této přidané hodnotě se stává program jedinečným.


Praktické úkoly a cvičení:
Získáte přístup k řadě cvičení, která vás naučí rozpoznávat signály hladu a sytosti, pracovat s emocemi spojenými s jídlem a objevovat radost z jídla. Některé z nich spolu budeme konzultovat, aby byl pro vás program skutečně přínosný.


Edukační materiály:
Obdržíte jedinečný soubor materiálů a videolekcí, které vám poskytnou všechny potřebné informace a nástroje pro úspěšnou změnu. Vše je zpracované v mé knize Cesta intuiviním zpracováním, kterou automaticky získáváte v rámci kurzu v PDF verzi (je možné ji při objednávce programu přikoupit v tištěné verzi).


Intuitivní jídelníček:
72 receptů pro každý den rozdělený do snídaní, svačin, hlavních chodů a dezertů.


1x tělesná analýza
na přístroji Inbody 270 (v rámci osobní spolupráce)

 

 

Tento program vás uvede do světa intuitivního stravování, pomůže vám porozumět jeho základům a naučí vás, jak začít poslouchat signály vašeho těla. Je ideální pro ty, kteří chtějí zlepšit svůj vztah k jídlu a objevit cestu k více vyváženému a radostnému stravování.

 

Koupit

This will close in 0 seconds

Komplexní program: Cesta k sobě přes jídlo


 

 

Přístup do Členské sekce: Získáte roční přístup do členské sekce, kde najdete všechny lekce zpracované do videí, díky kterým propojíte veškeré edukační a informativní materiály a vysvětlení, jak pracovat s pracovními listy a úkoly.

 

Osobní přístup: Součástí programu je kontrolní konzultace v průběhu kurzu, kde společně prozkoumáme vaše stravovací návyky a ověříme, kam jste se v rámci kurzu zvládli posunout. (online nebo osobně u mě v poradně). Díky této přidané hodnotě se stává program jedinečným.


Praktické úkoly a cvičení:
Získáte přístup k řadě cvičení, která vás naučí rozpoznávat signály hladu a sytosti, pracovat s emocemi spojenými s jídlem a objevovat radost z jídla. Některé z nich spolu budeme konzultovat, aby byl pro vás program skutečně přínosný.


Edukační materiály:
Obdržíte jedinečný soubor materiálů a 9 komplexních videolekcí, které vám poskytnou všechny potřebné informace a nástroje pro úspěšnou a trvalou změnu. Vše je zpracované v mé knize Cesta intuiviním zpracováním, kterou automaticky získáváte v rámci kurzu v PDF verzi (je možné ji při objednávce programu přikoupit v tištěné verzi).

 

 

Intuitivní jídelníček: 80+ receptů pro každý den rozdělený do snídaní, svačin, hlavních chodů a dezertů, recepty pro sezónní stravování.


1x tělesná analýza
na přístroji Inbody 270 (v rámci osobní spolupráce)

 

Program je ideální jak pro úplné začátečníky, tak pro ty, kteří se již s intuitivním stravováním setkali, ale chtějí získat komplexní pochopení a praktické návody pro jeho aplikaci ve svém životě. Tento program je navržen tak, aby se přizpůsobil vašim potřebám a životnímu stylu, a poskytl vám nástroje pro vytvoření zdravého a vyváženého jídelníčku.

 

Mám zájem

This will close in 0 seconds

Přejít nahoru